TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

26 Dek

Täze eýýamyň täsin şäheri

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 21-nji de­kabrynda  hormatly Prezidentimiz Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi.

Mejlisiň barşynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy «Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine şäher derejesini bermek we oňa at dakmak hakynda», «Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde gurlan bilim, saglygy goraýyş, medeniýet edaralaryna we sungat binasyna türkmen halkynyň görnükli şahsyýetleriniň atlaryny dakmak hakynda» Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň kararlarynyň mazmuny barada çykyş etdi.

Şeýle hem Ahal welaýatynyň ýaşaýjylarynyň we ýurdumyzyň raýatlarynyň isleg-arzuwlaryny, jemgyýetçilik birleşikleriniň haýyşnamalaryny hem-de Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň teklipnamasyny göz öňünde tutup, «Türkmenistanyň dolandyryş-çäk gurluşynyň meselelerini çözmegiň tertibi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine etrap hukukly şäher derejesini bermek, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine «Arkadag» adyny dakmak hem-de mundan beýläk ony «Ahal welaýatynyň Arkadag şäheri» diýip atlandyrmak barada karar kabul edendigi baradaky hoş habary aýtdy.

Ahal welaýatynyň ajaýyp edara ediş merkeziniň Arkadag şäheri diýlip atlandyrylmagy bolsa, ýylyň esasy şatlykly wakasy bolmak bilen, Watanymyzyň, halkymyzyň, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň jebisliginiň aýdyň dabaralanmasydyr.

Ata-babalarymyz şöhratly pederlerimize sarpa goýmakda, ösüp gelýän ýaş nesli ata Watanymyza buýsanç ruhunda terbiýelemekde, ýaşlaryň ruhubelent we sagdyn bedenli bolup ýetişmeklerinde terbiýe mekdebi bolupdyrlar. 

«Ýagşydan at galar» pähimine eýerip, türkmen halkynyň gadymy taryhynyň, özboluşly däp-dessurlarynyň we baý medeni mirasynyň dikeldilýän we çuňňur öwrenilýän, milletiň ruhy taýdan galkynýan zamanynda dürli döwürlerde ýurdumyzy syýasy, durmuş-ykdysady we medeni taýdan ösdürmäge aýratyn uly goşant goşan adamlara uly sarpa goýulýar, olaryň atlary ebedileşdirilýär.

Şu nukdaýnazardan, «Döwlet kärhanalaryna, guramalaryna, edaralaryna, geografik we beýleki obýektlere at dakmagyň we olaryň adyny üýtgetmegiň tertibi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň karary bilen Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyny dakmak, Merkezi seýilgähdäki belent sungat binasyna döwrümiziň görnükli syýasatçysy, türkmen halkynyň beýik Ogly Gahryman Arkadagymyzyň adyny dakmak we mundan beýläk ony «Arkadag Binasy» diýip atlandyrmak, Halkara atçylyk ýokary okuw mekdebine şan-şöhraty dünýä dolan ajaýyp ahalteke bedewleriniň ugurbaşy nesillerini döreden halypa seýis Aba Annaýewiň adyny dakmak, mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebine zähmetsöýer we zehinli mugallym, edermen esger, ilhalar ynsan Berdimuhamet Annaýewiň adyny dakmak, lukmançylyk orta hünär okuw mekdebine lukmançylyk ylymlarynyň doktory Saçly Dursunowanyň adyny dakmak, Ahal atçylyk sirkine türkmen halkynyň milli gahrymany Göroglynyň adyny dakmak, welaýat kitaphanasyna türkmen halkynyň nusgawy akyldar şahyry Döwletmämmet Azadynyň adyny dakmak, drama teatryna türkmen teatr sungatynyň düýbüni tutujylaryň biri Aman Gulmämmedowyň adyny dakmak, ýörite sungat mekdebine halypa bagşy Sahy Jepbarowyň adyny dakmak, çagalar sungat mekdebine türkmen halkynyň ussat sazandasy Şükür bagşynyň adyny dakmak bellenildi.

Munuň özi türkmen halkynyň öz belli şahslaryny mynasyp derejede sarpalap bilýändigini äşgär edýär.

Täze taryhy eýýamda gadymy Ahal topragynda gurlan Arkadag şäheriniň esasy aýratynlyklary barada aýtsak, ol toplumlaýyn esasda gurlan ilkinji «akylly» şäheridir ekologiýa taýdan arassa, sebit ekologik çäre boýunça Ginnesiň rekordlar kitabynyň hünärmenleri tarapyndan hasaba alnan şäherdir. Şeýle hem bu şäherde ekologik taýdan arassa elektroulaglary, ýagny dünýäniň elektrobuslary, elektromobilleri hereket eder.

Sözimizi jemläp aýdanymyzda, umumy meýdany 1002 gektar bolan ýer böleginde gadymy Ahal topragynda dünýä ölçeglerine laýyk gelýän, täze, döwrebap welaýat merkezini iki tapgyrda gurmak meýilleşdirilýär.

Häzirki wagtda, Köpetdagy etekläp oturan Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň gurluşyk işleri gyzgalaňly dowam edýär.

Pursatdan peýdalanyp, hormatly Prezidentimizi, Gahryman Arkadagymyzy, ildeşlerimizi Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine etrap hukukly şäher derejesiniň berilmegi we onuň «Ahal welaýatynyň Arkadag şäheri» diýlip atlandyrylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýarys.

05 Dek
Taryhy ähmiýetli maslahat

Bilşimiz ýaly, 2023-nji ýylyň 1-2-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Birleşen Arap Emirliklerine iş saparyny amala aşyrdy.   Hormatly Prezidentimiz Dubaý...

29 Noý
Aşgabatda Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty geçirildi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistanda halkara sport guramalary bilen hyzmatdaşlykda, paýtagtymyzda halkara derejesinde iri sport ýaryşlary yzyg...

10 Noý
Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň baştutanlarynyň nobatdaky sammiti

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 9-njy noýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly, goňşy ýurt bolan Özbegistan Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Arkadagly Gahryman Serdarymyz P...

06 Noý
Türki döwletleriň guramasynyň ýubileý sammiti

Bilşimiz ýaly, 2023-nji ýy­lyň 3-nji noýabrynda Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow dostlukly, goňşy ýurt bolan Gazagystan Respublikasyna...

30 Okt
Türkmen-türk hyzmatdaşlygynyň täze ugurlary

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 25-26-njy oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Türkiýe Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz, Türkiýe Resp...

27 Okt
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň gadymdan gelýän demokratik ýörelgeleri üstünlikli dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýo...

20 Okt
Taryhy ähmiýetli maslahat

Bilşimiz ýaly, şu ýylyň 17-19-njy oktýabrynda Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Gahr...

16 Okt
Geljegi nazarlap geçirilen GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň geňeşi

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 13-nji oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gyrgyz Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz ol ýerde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşy...