TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

26 Dek

Täze eýýamyň täsin şäheri

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 21-nji de­kabrynda  hormatly Prezidentimiz Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi.

Mejlisiň barşynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy «Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine şäher derejesini bermek we oňa at dakmak hakynda», «Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde gurlan bilim, saglygy goraýyş, medeniýet edaralaryna we sungat binasyna türkmen halkynyň görnükli şahsyýetleriniň atlaryny dakmak hakynda» Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň kararlarynyň mazmuny barada çykyş etdi.

Şeýle hem Ahal welaýatynyň ýaşaýjylarynyň we ýurdumyzyň raýatlarynyň isleg-arzuwlaryny, jemgyýetçilik birleşikleriniň haýyşnamalaryny hem-de Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň teklipnamasyny göz öňünde tutup, «Türkmenistanyň dolandyryş-çäk gurluşynyň meselelerini çözmegiň tertibi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine etrap hukukly şäher derejesini bermek, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine «Arkadag» adyny dakmak hem-de mundan beýläk ony «Ahal welaýatynyň Arkadag şäheri» diýip atlandyrmak barada karar kabul edendigi baradaky hoş habary aýtdy.

Ahal welaýatynyň ajaýyp edara ediş merkeziniň Arkadag şäheri diýlip atlandyrylmagy bolsa, ýylyň esasy şatlykly wakasy bolmak bilen, Watanymyzyň, halkymyzyň, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň jebisliginiň aýdyň dabaralanmasydyr.

Ata-babalarymyz şöhratly pederlerimize sarpa goýmakda, ösüp gelýän ýaş nesli ata Watanymyza buýsanç ruhunda terbiýelemekde, ýaşlaryň ruhubelent we sagdyn bedenli bolup ýetişmeklerinde terbiýe mekdebi bolupdyrlar. 

«Ýagşydan at galar» pähimine eýerip, türkmen halkynyň gadymy taryhynyň, özboluşly däp-dessurlarynyň we baý medeni mirasynyň dikeldilýän we çuňňur öwrenilýän, milletiň ruhy taýdan galkynýan zamanynda dürli döwürlerde ýurdumyzy syýasy, durmuş-ykdysady we medeni taýdan ösdürmäge aýratyn uly goşant goşan adamlara uly sarpa goýulýar, olaryň atlary ebedileşdirilýär.

Şu nukdaýnazardan, «Döwlet kärhanalaryna, guramalaryna, edaralaryna, geografik we beýleki obýektlere at dakmagyň we olaryň adyny üýtgetmegiň tertibi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň karary bilen Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyny dakmak, Merkezi seýilgähdäki belent sungat binasyna döwrümiziň görnükli syýasatçysy, türkmen halkynyň beýik Ogly Gahryman Arkadagymyzyň adyny dakmak we mundan beýläk ony «Arkadag Binasy» diýip atlandyrmak, Halkara atçylyk ýokary okuw mekdebine şan-şöhraty dünýä dolan ajaýyp ahalteke bedewleriniň ugurbaşy nesillerini döreden halypa seýis Aba Annaýewiň adyny dakmak, mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebine zähmetsöýer we zehinli mugallym, edermen esger, ilhalar ynsan Berdimuhamet Annaýewiň adyny dakmak, lukmançylyk orta hünär okuw mekdebine lukmançylyk ylymlarynyň doktory Saçly Dursunowanyň adyny dakmak, Ahal atçylyk sirkine türkmen halkynyň milli gahrymany Göroglynyň adyny dakmak, welaýat kitaphanasyna türkmen halkynyň nusgawy akyldar şahyry Döwletmämmet Azadynyň adyny dakmak, drama teatryna türkmen teatr sungatynyň düýbüni tutujylaryň biri Aman Gulmämmedowyň adyny dakmak, ýörite sungat mekdebine halypa bagşy Sahy Jepbarowyň adyny dakmak, çagalar sungat mekdebine türkmen halkynyň ussat sazandasy Şükür bagşynyň adyny dakmak bellenildi.

Munuň özi türkmen halkynyň öz belli şahslaryny mynasyp derejede sarpalap bilýändigini äşgär edýär.

Täze taryhy eýýamda gadymy Ahal topragynda gurlan Arkadag şäheriniň esasy aýratynlyklary barada aýtsak, ol toplumlaýyn esasda gurlan ilkinji «akylly» şäheridir ekologiýa taýdan arassa, sebit ekologik çäre boýunça Ginnesiň rekordlar kitabynyň hünärmenleri tarapyndan hasaba alnan şäherdir. Şeýle hem bu şäherde ekologik taýdan arassa elektroulaglary, ýagny dünýäniň elektrobuslary, elektromobilleri hereket eder.

Sözimizi jemläp aýdanymyzda, umumy meýdany 1002 gektar bolan ýer böleginde gadymy Ahal topragynda dünýä ölçeglerine laýyk gelýän, täze, döwrebap welaýat merkezini iki tapgyrda gurmak meýilleşdirilýär.

Häzirki wagtda, Köpetdagy etekläp oturan Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň gurluşyk işleri gyzgalaňly dowam edýär.

Pursatdan peýdalanyp, hormatly Prezidentimizi, Gahryman Arkadagymyzy, ildeşlerimizi Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine etrap hukukly şäher derejesiniň berilmegi we onuň «Ahal welaýatynyň Arkadag şäheri» diýlip atlandyrylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýarys.

08 Iýun
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň gadymdan gelýän demokratik ýörelgeleri üstünlikli dowam etdirilýär. Eziz Diýarymyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyr-makda ösüş hem...

06 Iýun
Saýlaw uçastogy döredildi

Mälim bolşy ýaly, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen 2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň s...

05 Iýun
Türkmen-türk dost-doganlyk gatnaşyklarynda täze sahypa

Bilşimiz ýaly, şu ýylyň 3-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow, türk tarapynyň çakylygy boýunça, Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanan Prezidenti hökmünd...

02 Iýun
Saýlawlara taýýarlyk: okuw maslahaty geçirildi

Mälim bolşy ýaly, 2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk işleriniň çäklerinde, saýlaw çärelerin...

24 Maý
2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň Geňeş agzalarynyň saýlawlary boýunça döredilen saýlaw okruglarynyň belgileri we araçäkleri barada maglumat

1-nji saýlaw okrugy: Araçäkleri: Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň Bajam Kowusow köçesiniň 2-13, 21, 23, 25, 27, 29-njy ýaşaýyş jaýlaryny öz içine alýar.   2-nji sa...

24 Maý
Dalaşgärleri hödürlemek möwsümi başlandy

Mälim bolşy ýaly, 2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlaryna guramaçylykly taýýarlyk görülýär. Saýlaw möwsümi...

22 Maý
Deputatlar üçin täze ýaşaýyş jaýy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda adamlaryň bagtyýar ýaşaýşynyň, öndürijilikli zähmetiniň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly meseleler hormatly Prezidentimiziň baştutanlygy...

22 Maý
Türkmenistan—Hytaý: dostlukly gatnaşyklaryň täze ugurlary

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 18-19-njy maýynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Hytaý Halk Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz, Hytaý Halk Re...