TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

17 Maý

Gadymy mirasymyz dünýä ýaýylýar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň ýola goýan asylly başlangyçlarynyň hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilmegi arkaly BMG-niň esasy düzümleri, hususan-da, onuň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça ýöriteleşdirilen edarasy bolan ÝUNESKO bilen gatna- şyklaryň yzygiderli giňeldilmegine möhüm ähmiýet berilýändigi, bu ugurda ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň netijeli işleri alyp barýandygy aýratyn bellärliklidir.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly  baştutan-lygynda halkyň köp asyrlyk milli gymmatlyklary ylmy taýdan öwrenilip, dünýä jemgyýetçiligine ýetirilýär. Asyrlarboýy toplanyp gelen milli gymmat-lyklarymyz dünýä halklarynyň söýgüsine mynasyp bolýar. Deňsiz-taýsyz taryhy-medeni gymmatlyklarymyz ÝUNESKO-nyň sanawyna goşulýar we olaryň üsti ýetirilýär.  

Mälim bolşy ýaly, «Türkmen keşdeçilik sungaty», «Ýüpekçilik we dokmaçylykda ýüpek önümçiliginiň däpleri» hem-de «Molla Ependiniň şorta sözlerini gürrüň berijilik däbi» ýaly maddy däl medeni mirasymyzyň görnüşleri ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň abraýly sanawyna goşuldy. Bu  barada ýurdumyza sapar bilen gelen   hanym Golda El-Hurini hormatly Prezidentimize habar berdi we  bu gymmatlyklaryň degişli güwänamalaryny gowşurdy. Bu şatlykly habar tutuş halkymyzda buýsanç duýgusyny oýardy.

Türkmen keşdeçilik sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi bu sungatyň kämilligi bilen nesilden-nesle geçip, mynasyp dowam etdirilýändigine güwä geçýär.

Keşdeçilik sungaty hakynda söz açylanda, nusgawy şahyrymyz Mämmet- weli Keminäniň:

Meniň dilim, seniň eliň hünäri, 
Nusga bolup galsyn ilden-illere —

diýen goşgy setirleri bada-bat ýadyňa düşýär.

Hawa, on barmagyndan dür dökülýän zähmetsöýer zenanlar bu tarypa aňryýany bilen mynasyp. Asylly, elleri işli ene-mamalarymyz özleriniň we nesilleriniň, ýagny ogul-gyzlarynyň egin-eşiklerini öz milli nagyşlarymyz salnan keşdeleri bilen bezäpdirler.

Türkmen halky asyrlaryň dowamynda döreden, nesilden-nesle geçirip, kämilleşdiren milli medeni gymmatlyklary bilen dünýä halklarynyň arasynda giňden tanalýar. Türkmen gelin-gyzlarynyň döreden nagyşlary dünýä medeniýetiniň baýlaşmagyna önjeýli goşant goşan kämil medeni gymmatlyklaryň hatarynda meşhurdyr.

Dünýä medeniýetiniň aýrylmaz bölegi bolan taryhy-medeni mirasymyzy, tebigy ýadygärliklerimizi gorap saklamak ugrunda ýurdumyzda giň gerimli işleriň alnyp barylýandygy aýratyn bellenmäge mynasypdyr. Ýeri gelende bellesek, şu ýyl Türkmenistanyň ÝUNESKO-nyň doly hukukly agzalygyna kabul edilmeginiň 30 ýyllygy bellenilýär. Munuň özi bilelikde ägirt uly işleriň durmuşa geçirilýändigine, medeni-ynsanperwer ugurda, taryhy mirasy gorap saklamakda özara gatnaşyklaryň pugtalanýandygyna güwä geçýär.

Häzirki wagtda Aşgabat şäherini ÝUNESKO-nyň döredijilik şäherleriniň toruna goşmak, şeýle hem geljekde halkymyzyň sungatynyň beýleki görnüşlerini we özboluşly däp-dessurlaryny ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizmek boýunça  hem işler alnyp barylýar.

Mundan başga-da, «UNITWIN» halkara maksatnamasyny durmuşa geçir- megiň çäklerinde ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň ikisinde ÝUNESKO kafedralarynyň döredilmegi ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýe bolýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Türkmen halky gadymdan gelýän milli gymmatlyklaryna aýawly garap, olary nesilden-nesle geçirip gelýär. Bu ajaýyp işlere halkymyzyň baý durmuş tejribesi hem-de zähmeti siňendir. Halkymyzyň taryhy gymmatlyklaryna bolan söýgüsi ýyl geçdigiçe artýar.

18 Apr
Ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasy boldy

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 17-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mary  welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Ol ýerde Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň  gatnaşmagynda ýurdumy...

15 Apr
Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy bilen Saýlaw ulgamyndaky gatnaşyklaryň geljegi nazarlaýan täze ugurlary

Mälim bolşy ýaly, 2024-nji ýylyň 12-nji aprelinde Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmeni...

11 Apr
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň gadymdan gelýän demokratik ýörelgeleri üstünlikli dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýo...

08 Apr
Türkmen — täjik gatnaşyklarynyň geljegi nazarlaýan täze ugurlary

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 4-5-nji aprelinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Täjigistan Respublikasyna Prezide...

28 Mart
Änew — türki dünýäsiniň medeni paýtagty

Bilşimiz ýaly, 26-njy martda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegi bilen bagly geçiriljek çärelere badalga bermek dabarasy «Nowruz ýaýlasyndaky» «Türkm...

25 Mart
BMG-den gelen hoş habar

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 23-nji martynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimize Bir...

19 Mart
Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklary ösdürilýär

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 15-17-nji martynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyny...

19 Mart
Saýlaw ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň wekilleri 2024-nji ýylyň 15-17-nji martynda geçirilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň saýlawlaryna Garaşsyz Döwletle...