TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

20 Ýan

Türkmenbaşyda Ramazan Durdyýew saýlawçylar bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär – Mejlisiň deputaty, Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň direktory Ramazan Durdyýewiň saýlawçylar bilen duşuşygy geçirildi. Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni-sport merkezinde geçirilen duşuşyga ýerli häkimiýet edaralarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň, kärhanalaryň we guramalaryň zähmet toparlarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, hormatly ýaşulular we ýaşlar gatnaşdylar.

Duşuşyga gatnaşyjylar raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan hödürlenen dalaşgäriň şahsy we işewür häsiýetleri bilen tanyşdyryldy. R. Durdyýewiň ynanylan wekili dalaşgäri ýokary hünärli hünärmen, uly abraýdan peýdalanýan ýolbaşçy hökmünde häsiýetlendirdi.

R.Durdyýew çykyş edip, ýurdumyzyň ägirt uly ykdysady we tebigy kuwwatyny, türkmen halkynyň häzirki we geljekki nesilleriniň bähbidine durmuşa geçirmäge ýardam berjek wezipeleriň birnäçesini kesgitledi.Uglewodorod serişdeleriniň çykarylýan we gaýtadan işlenilýän möçberlerini yzygiderli artdyrmak, ýangyç-energetika toplumynyň düzümlerini kämilleşdirmek bellenilýär. Şeýle hem nebithimiýa pudagynyň ösdürilmegi, türkmen “mawy ýangyjyny” we elektrik energiýasyny daşary bazarlara çykarmagyň ugurlary diwersifikasiýalaşdyrylar.

Mekdepleri we çagalar baglaryny, ýokary okuw mekdeplerini, hassahanalary, şypahana-sagaldyş merkezlerini hem-de beýleki durmuş maksatly desgalary gurmak işleri dowam etdiriler. Oba hojalygynda düýpli özgertmeleri geçirmek, onuň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, ekerançylary netijeli zähmeti, ýokary hasyl almaklary üçin zerur mümkinçilikleri döretmek möhüm wezipeler hökmünde görkezildi.

R.Durdyýew özüniň maksatnamasy barada saýlawçylaryň sowallaryna jogap bermek bilen, ýurdumyzyň günbatar sebitini ösdürmek bilen baglanyşykly işler, “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyny mundan beýläk-de abadanlaşdyrmak, raýatlaryň ýaşaýyş jaý üpjünçiligi boýunça öňde goýlan wezipeler barada aýtdy.

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...

14 Iýun
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredilýär

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, giň gerimli işler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne mahsus...