TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

21 Ýan

Saýlawçylar Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär M.Annanepesow bilen duşuşdylar

Şu gün Aşgabat şäher häkimliginiň “Mekan” köşgünde saýlawçylar döwlet Baştutany wezipesine dalaşgärleriň biri—Azyk senagaty döwler birleşiginiň başlygynyň orunbasary Maksat Annanepesow bilen duşuşdylar. Bu ýere ýerli häkimiýet edaralarynyň ýolbaşçylary, hormatly ýaşulular, jemgyýetçilik birleşikleriniň, kärhanalaryň zähmetkeşler toparlarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ýaşlar ýygnandylar.

Ilki bilen dalaşgäriň ynanylan wekili çykyş edip, ýygnananlary raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan ýokary döwlet wezipesine hödürlenen dalaşgäriň zähmet ýoly we häsiýetnamasy bilen tanyşdyrdy. Dalaşgäri uly iş tejribesine eýe bolan abraýly başlangyçlary öňe sürýän ýolbaşçy, şeýle hem ynsaply, ýurdumyzyň we halkymyzyň bähbitlerine wepaly adam hökmünde häsiýetlendirmek bilen, onuň wekili saýlawçylara saýlawlar güni öz seslerini M.Annanepesowa bermeklerini maslahat berdi.

Soňra Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgäre söz berildi. M.Annanepesow mähirli kabul edilendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ýygnananlary öz maksatnamasy bilen tanyşdyrdy. Dalaşgäriň belleýşi ýaly, Maksatnamada ýurdumyzy syýasy, durmuş-ykdysady we medeni taýdan ösdürmek boýunça köp ugurly döwlet strategiýasy öz beýanyny tapdy. Onuň maksatnamasynyň esasy ugurlary milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny, şol sanda kiçi we orta telekeçiligi sazlaşykly ösdürmegiň, önümçiligiň durnukly ösüş depginini saklamagyň hasabyna halkyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak bolup durýar. Täze döwrebap senagat kärhanalarynyň döredilmegi netijesinde iş orunlarynyň müňlerçesi peýda bolar. Aýlyk iş haklary, pensiýalar we kömek pullary yzygiderli artdyrylar.

Dalaşgäriň belleýşi ýaly, onuň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanylan ýagdaýynda ylym we bilim ulgamynda geçirilýän özgertmelere aýratyn üns berler. Ol ýangyç-energetika toplumynyň has-da kämilleşdirilmegini möhüm wezipe diýip kesgitledi.

Soňra duşuşyga gatnaşyjylar bilen M. Annanepesowyň arasynda sowal-jogap görnüşinde söhbetdeşlik boldy. Oba hojalyk toplumyny ösdürmegiň, hususan-da, oba hojalyk önümçiliginiň pudaklaýyn düzümini kämilleşdirmegiň, ilatyň azyk harytlary we beýleki zatlar bilen üpjünçiligini gowulandyrmak üçin daýhanlaryň ösdürip ýetişdirän oba hojalyk önümleriniň möçberini artdyrmagyň, oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny hem-de maldarçylygyň önümliligini ýokarlandyrmagyň, oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmegiň hem-de azyk önümlerini öndürmegiň ekologik taýdan howpsuz şertlerini üpjün etmegiň meseleleri gyzyklanma bilen ara alnyp maslahatlaşyldy.

Duşuşygyň ahyrynda dalaşgär üns berip diňlenendigi we mähirli kabul edilendigi üçin minnetdarlyk bildirip, eziz Watanymyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegi üçin ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna welaýatyň ýaşaýjylaryny ynandyrdy.

20 Maý
Doganlyk—dostlugyň nyşany

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň  rugsat bermegi bilen, Türkmenistanyň Milli Ge­ňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň degişli wekiliýet...

20 Maý
Dostluk gatnaşyklary dabaralanýar

Şu ýylyň 19-njy maýynda hormatly Prezidentimiziň sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mej­li­sin­de Russiýa Federasiýasyndan gelip gowşan hoş habar mälim edildi. Habarda hormatly Preziden...

06 Maý
Manyly ömrüň kämil menzilleri

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eýýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­rasat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da mil­li gymmat­lyk­la­ry­my­za   aý­ra­tyn sar­pa go­ýul­ýar. Bilşimi...

26 Apr
Türki Döwletleriň Guramasynyň halkara synçylar toparynyň beýannamasy

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçirilen Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna halkara synçylar toparlary syn etmäge gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda, Türki Döwletleriň Guramasynyň Ba...

19 Apr
GDA-nyň synçylar topary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna ýokary baha berdi

Mälim bolşy ýaly, 2022-nji ýylyň 12-nji martynda ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary  geçirildi. Saýlawlara taýýarlyk görülýän we ses berilýän günler halkara jemgyýetçiliginiň synçy naz...

31 Mart
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Hormatly     Prezidentimiziň    parasatly    baştutanlygynda, halkymyz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüni uly ruhubelentlik bilen garşylap, has belent maksatlary, iň nurana arzuw-umytl...

29 Mart
Halkara guramalary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary barada

2022-nji ýylyň 12-nji martynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Saýlawlara taýýarlyk görülýän we ses berilýän günler halkara jemgyýetçiliginiň synçy nazary Türkmenistana gönükdi....

15 Mart
Prezident saýlawlarynyň jemleri

2022-nji ýylyň 12-nji martynda möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäre – Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary guramaçylykly, toý-dabara, şatlyk-şowhun bilen we ruhubelentlikde geçirildi. Saýlawlar güni sag...