TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

25 Ýan

Türkmenabatda saýlawçylaryň Ramazan Durdyýew bilen duşuşygy boldy

Lebap welaýatynyň saýlawçylarynyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär-Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň direktory, Mejlisiň deputaty Ramazan Durdyýew bilen duşuşygy boldy. Duşuşyk S.Seýdi adyndaky döwlet drama teatrynda ýerli häkimiýet düzüminiň ýolbaşçylarynyň, welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň, kärhanalaryň zähmetkeşler toparlarynyň wekilleriniň, oba zähmetkeşleriniň, hormatly ýaşulularyň, ýaşlaryň gatnaşmagynda geçdi.

Dalaşgäriň ynanylan wekili ýygnananlary R.Durdyýewiň terjimehaly bilen tanyşdyrdy. Ol Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutyny tamamlap, Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öz zähmet ýoluna başlady. 2014-nji ýylyň dekabrynda bolsa onuň direktory wezipesine bellenildi. Dalaşgäriň wekili raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan hödürlenen R.Durdyýew üçin ses bermäge çagyryp, onuň şahsy başarnygyny, ýokary hünär ussatlygyny, täzeçil başlangyçlary goldaýandygyny belledi.

Soňra ýokary döwlet wezipesine dalaşgäriň özüne söz berildi. R.Durdyýew döwlet tarapyndan durmuşa geçirilýän ugry goldaýandygyny mälim edip, ýurdumyzy ösdürmek hem-de özgertmek boýunça uzakmöhletleýin toplumlaýyn wezipeleri yzygiderli we gyşarnyksyz berjaý etmek bilen ösüş ýoly boýunça ynamly öňe gadam urmaga çagyrdy.

Bellenilişi ýaly, uglewodorod serişdelerine baý bolan ýurdumyzyň ägirt uly ykdysady hem-de tebigy mümkinçiliklerini türkmen halkynyň häzirki we geljekki nesilleriniň bähbitlerine peýdalanmak boýunça giň göwrümli işler mundan beýläk hem amala aşyrylar. Ýurdumyzyň gury ýerdäki we deňizdäki tebigy baýlyklaryny özleşdirmek dowam etdiriler, energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna ibermegiň amatly usullary hem-de ýollary kesgitlener, turba geçirijileriň kämil düzümli ulgamy, nebitgaz toplumynda dürli desgalar we aragatnaşyk ulgamlary dörediler.

Dalaşgär gündogar sebitiniň mundan beýläkki ösüşi barada öz garaýyşlaryny ýygnananlara beýan edip, ýurdumyzyň ähli ýerlerinde bolşy ýaly, bu ýerde hem obalaryň we şäherleriň gurluşygynyň hem-de abadanlaşdyrylyşynyň batly depginlerde dowam etdiriljekdigini nygtady. Bilim, saglygy goraýyş, sport hem-de medeniýet ulgamlaryny ösdürmäge, syýahatçylyk ulgamyny kämilleşdirmäge aýratyn üns berler. Munuň üçin ajaýyp taryhy we tebigy ýadygärlikleriň mekany bolan Amyderýa jülgesinde ähli zerur şertler bar.

R.Durdyýew goldaw berendikleri üçin ýygnananlara hoşallyk bildirip, saýlawçylaryň ýetip gelýän Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna işjeň gatnaşyp, Garaşsyz Watanymyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmeginiň bähbidine öz seslerini iň mynasyp dalaşgäre berjekdiklerine ynanýandygyny aýtdy.

30 Noý
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň paýtagtymyzda geçen sammiti

Hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde Aşgabat şäherinde şu ýylyň 28-nji noýabrynda geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) 15-nji sammiti halkara derejesinde uly ähmiýete eýe boldy.  ...

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...