TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

25 Ýan

Serdar Jelilow Balkan welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşyk geçirdi

Deňiz kenarynda ýerleşen şäherde Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär-Ahal welaýatynyň ykdysadyýet we ösüş müdirliginiň ýolbaşçysy Serdar Jelilowyň Balkan welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşygy boldy. Duşuşyk Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni-sport merkezinde geçdi. Bu ýere ýerli häkimiýet düzümleriniň ýolbaşçylary, zähmetkeşler toparlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, hormatly ýaşulular we ýaşlar ýygnandylar.

Duşuşyga gatnaşanlar raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan hödürlenen dalaşgäriň terjimehaly, şahsy we iş başarnygy bilen tanyşdyryldy. Hususan-da, ynanylan wekil S.Jelilowy maliýe ykdysady ulgamynda uly iş tejribesi bolan başarjaň hünärmen, ak ýürekli adam hökmünde häsiýetlendirdi.

Soňra ýurdumyzyň Prezidenti wezipesine dalaşgäriň özüne söz berildi. Ol saýlawlaryň öňýanyndaky maksatnamasynyň esasy ugurlaryny mälim etdi. Bellenilişi ýaly, baý mineral we uglewodorod serişdelerine eýe bolan ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny mundan beýläk hem pugtalandyrmak üçin nebitgaz, elektrik energetika, himiýa, ýeňil senagatlarynyň, oba hojalygynyň, söwda ulgamynyň we syýahatçylygyň sazlaşykly ösdürilmegi göz öňünde tutulýar.

Şunuň bilen baglylykda, nebitgaz ýataklaryny özleşdirmek hem-de enjamlaşdyrmak, türkmen energiýa serişdeleriniň dünýä bazarlaryna iberilişiniň köp şahaly ulgamyny döretmek, elektrik energetika pudagyny we ulag-aragatnaşyk ulgamyny ösdürmek boýunça, şeýle hem daşary ýurtdan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligiň we Türkmenistanda öndürilýän harytlaryň eksporta iberilýän möçberlerini artdyrmak boýunça Döwlet maksatnamalaryny amala aşyrmak üçin geçirilýän giň göwrümli işleri dowam etdirmek möhüm bolup durýar.

Esasy wezipeleriň hatarynda obasenagat toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, daýhanlaryň önjeýli zähmet çekmegi üçin şertleri döretmek, oba hojalyk ekinlerinden ýokary hasyl almak hem-de ekologiýa taýdan arassa gök önümleri we miweleri öndürmekden başlap, dokma senagaty we beýleki pudaklar üçin gymmat bahaly çig mala çenli dürli görnüşli önümleri öndürmek görkezildi. Ykdysadyýetiň hususy bölegine-kiçi we orta telekeçilige döwlet tarapyndan goldaw berilmegi, ýeňillikli karz serişdeleriň berilmegi göz öňünde tutulýan meýilnamalary durmuşa geçirmäge ýardam eder. Şunuň bilen bir hatarda, oba ýeriniň we şäheriň ýaşaýyş-durmuş şertlerini mümkingadar golaýlaşdyrmaga ýardam etmäge gönükdirilen türkmen obasyny ösdürmek boýunça maksatnama hem birinji derejeli ähmiýete eýedir.

S.Jelilow sowallara jogap berip, saýlawlaryň öňýanyndaky maksatnamasynyň käbir ugurlaryny, şol sanda ýurdumyzyň günbatar sebitini ösdürmek boýunça meýilnamalara, saglygy goraýyş we bilim ulgamlaryna, ýaşaýyş jaý gurluşygyna, raýatlaryň durmuş taýdan goraglylygyny ýokarlandyrmaga, "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyny abadanlaşdyrmaga we beýlekilere degişli meýilnamalary anyklaşdyrdy.

Ýokary döwlet wezipesine dalaşgär duşuşygyň ahyrynda mähirli garşylandyklary üçin ýygnananlara ýene bir gezek hoşallyk bildirdi hem-de saýlawçylary ýurdumyzyň Prezidenti wezipesine saýlanan halatynda, halkymyzyň ýokary ynamyny ödemek üçin yhlasyny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...

14 Iýun
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredilýär

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, giň gerimli işler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne mahsus...