TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

26 Ýan

Aşgabatda saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Bekmyrat Atalyýew bilen duşuşygy

Şu gün Aşgabat şäher häkimliginiň “Mekan” köşgünde döwlet wezipesine dalaşgärleriň biri - “Rysgal” Paýdarlar-täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy, Mejlisiň deputaty Bekmyrat Atalyýewiň saýlaşçylar bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşyga ýerli häkimiýet edaralarynyň ýolbaşçylary, hormatly ýaşulular, jemgyýetçilik guramalarynyň, zähmet toparlarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ýaşlar gatnaşdylar.

Dalaşgäriň ynanylan wekili duşuşyga gatnaşyjylary Senagatçylar we telekeçiler partiýasy tarapyndan hödürlenilen dalaşgäriň terjimehaly bilen tanyşdyryp, ony başarjaň, öňde goýlan wezipeleriň oňyn çözgüdini tapmakda guramaçylyk başarnyklaryny we ýokary hünär derejesini görkezen ýolbaşçy hökmünde häsiýetlendirdi hem-de ýokary döwlet wezipesine dalaşgäriň hormat goýulmagyna mynasyp şahsy taraplaryny belledi.

Soňra dalaşgäre söz berildi, ol saýlawçylara özüniň maksatnamasyny beýan etdi. B.Atalyýew maksatnamasynyň esasy ugurlary barada aýdyp, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanan ýagdaýynda milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlary boýunça geljekde hem okgunly ösdüriljekdigini nygtady. Durmuş we medeni ulgamlaryna, bilime hem-de türkmenistanlylaryň ýaş neslini terbiýeläp ýetişdirmäge, ýurdumyzyň ylmynyň ösdürilmegine aýratyn üns berler. Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan parahatçylygyň, döredijiligiň we ösüşiň, döwletiň hem-de jemgyýetiň demokratik esaslaryny pugtalandyrmagyň, halkymyzyň gadymdan gelýän ruhy-ahlak gymmatlyklaryny dikeltmegiň ýoly bilen ynamly öňe barýar.

Şeýle hem ýurdumyzyň ykdysadyýetini diwersifikasiýalaşdyrmak hem-de maliýeleşdirmek, ýeňillikli karzlary bermek meselelerinde, önümçilik we durmuş maksatly täze desgalaryň gurluşygynda öňdebaryjy dünýä tehnologiýalaryny hem-de enjamlaryny peýdalanmak üçin zerur şertleri döretmek, salgytlary azaltmak, karz we debitorlyk amallaryny kämilleşdirmek arkaly telekeçilige goldaw bermek möhüm wezipeleriň hatarynda görkezildi.

Dalaşgär ýygnananlar bilen gyzykly pikir alyşmalaryň barşynda saýlawçylaryň sowallaryna jogap berdi, olaryň köpüsi ýaş hünärmenleri işe ýerleşdirmek meselesini gozgadylar. Ýokary döwlet wezipesine dalaşgäriň belleýşi ýaly, ol Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşine oňaýly täsirini ýetirýän taslamalary durmuşa geçirmek, ýurdumyzyň sebitleriniň geografiýa taýdan ýerleşmegini hasaba almak bilen, olaryň önümçilik kuwwatyny netijeli peýdalanmak, senagat pudaklaryny diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça toplumlaýyn çäreleri durmuşa geçirmegi maksat edilýändigini aýtdy.

Duşuşygyň ahyrynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär netijeli duşuşyk üçin ýygnananlara ýene bir gezek hoşallyk bildirip, Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine güýjüni aýamajakdygyna saýlawçylary ynandyrdy.

30 Noý
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň paýtagtymyzda geçen sammiti

Hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde Aşgabat şäherinde şu ýylyň 28-nji noýabrynda geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) 15-nji sammiti halkara derejesinde uly ähmiýete eýe boldy.  ...

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...