TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

28 Ýan

Ramazan Durdyýew paýtagtymyzyň saýlawçylaryny öz maksatnamasy bilen tanyşdyrdy

Şu gün paýtagtymyzda ýokary döwlet wezipesine dalaşgär Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň direktory, Mejlisiň deputaty Ramazan Durdyýewiň saýlawçylar bilen duşuşygy boldy. “Mekan” köşgünde geçirilen duşuşyga ýerli häkimiýet edaralarynyň ýolbaşçylary, zähmetkeşler toparlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, hormatly ýaşulular we ýaşlar gatnaşdylar.

Duşuşyga gatnaşyjylar raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan ýokary döwlet wezipesine görkezilen dalaşgäriň zähmet ýoly, şahsy we işewür häsiýetleri bilen tanyşdyryldy. R.Durdyýewiň ynanylan wekili dalaşgäri ak ýürekli, sowatly hünärmen we ýokary guramaçylyk ukyby bolan mynasyp dalaşgär hökmünde häsiýetlendirdi.

Soňra dalaşgäriň özi ýygnananlaryň öňünde çykyş etdi. R.Durdyýew saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasyny beýan etmek bilen, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanan ýagdaýynda Garaşsyzlyk ýyllary içinde syýasatda, ykdysadyýetde we medeniýetde ägirt uly üstünlikler gazanan ýurdumyzyň mundan beýläk-de sazlaşykly ösüşini üpjün etmek ugrunda ähli tagallasyny gaýgyrmajakdygyny nygtady.

Şeýle hem daşary syýasatda Türkmenistanyň beýleki döwletler bilen hoşniýetli we özara peýdaly gatnaşyklarynyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet beriljekdigi bellenildi. Awtomobil we demir ýollaryň, gaz hem-de elektrik geçirijileriň gurluşygy dowam etdiriler. Bu işler döwletimiziň ykdysady ösüşine oňyn täsirini ýetirer. Mundan başga-da, gyzyklanma bildirýän taraplar bilen bir hatarda, türkmen gazyny we elektrik energiýasyny daşarky bazara ugratmagyň täze mümkinçilikleri öwreniler.

Turba geçirijileriň, dürli desgalaryň, nebitgaz toplumynyň hyzmatdaşlyk ugurlarynyň ähli ulgamlarynyň kämil düzümi dörediler. Nebiti gaýtadan işlemek, nebitgaz we himiýa senagatyny ösdürmek bu ulgamyň ileri tutulýan ugurlary bolar. Öňde durýan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi ýurdumyzyň içeri syýasatynyň esasy ugruna öwrüler.

Mähriban Watanymyzyň gülläp ösmeginiň, halkymyzyň bagtly we abadan durmuşynyň bähbidine gönükdirilen işler, aýratyn-da, dürli maksatly binalaryň gurluşygy boýunça ägirt uly çäreler amala aşyrylar. Dalaşgär öňde durýan möhüm wezipelerden ugur almak bilen, hemme welaýatlarda ähli amatlyklary özünde jemleýän täze obalaryň, şäherçeleriň we ýaşaýyş jaý toplumlarynyň gurluşygynyň işjeň dowam etdiriljekdigini belledi. Şeýle hem ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketi we sport sazlaşykly ösdüriler.

Duşuşygyň dowamynda R.Durdyýew saýlawçylaryň Aşgabady mundan beýläk-de ösdürmek boýunça anyk meýilnamalar bilen baglanyşykly sowallaryna jogap berdi. Hususan-da, nebithimiýa senagatyny, oba hojalyk toplumyny, milli ykdysadyýetimiziň başga-da birnäçe pudaklaryny ösdürmek boýunça pikir alyşmalar boldy. Bu ýerde çykyş edenler isleg-arzuwlaryny aýdyp, Türkmenistanyň daşary syýasatynyň, giň möçberli maýa goýum taslamalaryny we maksatnamalaryny durmuşa geçirmek işleriniň dowam etdirilmelidigi barada aýtdylar.

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär duşuşyga gatnaşyjylara tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, mähriban Watanymyza wepaly gulluk etmekdigine, halkymyzyň abadançylyk derejesiniň ýokarlanmagy ugrunda ähli tagallasyny gaýgyrmajakdygyna ýene bir gezek ynandyrdy.

26 Mart
Saýlawlara syn etmäge gelen halkara guramalarynyň wekiliýetleri bilen duşuşyk

Türkmenistanyň merkezi saýlaw toparynyň başlygy G.Myradow ýurdumyzda geçirilýän möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä syn etmäge gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara As...

26 Mart
Saýlawlar boýunça ses bermek tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 19-a çenli saýlawçylaryň 91,12% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 91,74%, Balkan welaýatynda 91,49%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 17-ä çenli saýlawçylaryň 83,88% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 86,02%, Balkan welaýatynda 84,65%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 15-e çenli saýlawçylaryň 74,48% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 76,43%, Balkan welaýatynda 75,25%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 13-e çenli saýlawçylaryň 61,68% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 61,95%, Balkan welaýatynda 59,93%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 11-e çenli saýlawçylaryň 43,73% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 43,81%, Balkan welaýatynda 42,95%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 9-a çenli saýlawçylaryň 22,01% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 22,79%, Balkan welaýatynda 23,52%, Daşoguz welaý...

26 Mart
Saýlawlar boýunça ses bermek başlandy!

2023-nji ýylyň 26-njy martynda saýlaw uçastoklarynyň 2644-siniň hemmesinde sagat 7-de ses bermek başlandy we 19-da tamamlanýar. Saýlawlar boýunça saýlawçylaryň jemi 3496304-si hasaba alyndy. Has...