TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

28 Ýan

Ramazan Durdyýew paýtagtymyzyň saýlawçylaryny öz maksatnamasy bilen tanyşdyrdy

Şu gün paýtagtymyzda ýokary döwlet wezipesine dalaşgär Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň direktory, Mejlisiň deputaty Ramazan Durdyýewiň saýlawçylar bilen duşuşygy boldy. “Mekan” köşgünde geçirilen duşuşyga ýerli häkimiýet edaralarynyň ýolbaşçylary, zähmetkeşler toparlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, hormatly ýaşulular we ýaşlar gatnaşdylar.

Duşuşyga gatnaşyjylar raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan ýokary döwlet wezipesine görkezilen dalaşgäriň zähmet ýoly, şahsy we işewür häsiýetleri bilen tanyşdyryldy. R.Durdyýewiň ynanylan wekili dalaşgäri ak ýürekli, sowatly hünärmen we ýokary guramaçylyk ukyby bolan mynasyp dalaşgär hökmünde häsiýetlendirdi.

Soňra dalaşgäriň özi ýygnananlaryň öňünde çykyş etdi. R.Durdyýew saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasyny beýan etmek bilen, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanan ýagdaýynda Garaşsyzlyk ýyllary içinde syýasatda, ykdysadyýetde we medeniýetde ägirt uly üstünlikler gazanan ýurdumyzyň mundan beýläk-de sazlaşykly ösüşini üpjün etmek ugrunda ähli tagallasyny gaýgyrmajakdygyny nygtady.

Şeýle hem daşary syýasatda Türkmenistanyň beýleki döwletler bilen hoşniýetli we özara peýdaly gatnaşyklarynyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet beriljekdigi bellenildi. Awtomobil we demir ýollaryň, gaz hem-de elektrik geçirijileriň gurluşygy dowam etdiriler. Bu işler döwletimiziň ykdysady ösüşine oňyn täsirini ýetirer. Mundan başga-da, gyzyklanma bildirýän taraplar bilen bir hatarda, türkmen gazyny we elektrik energiýasyny daşarky bazara ugratmagyň täze mümkinçilikleri öwreniler.

Turba geçirijileriň, dürli desgalaryň, nebitgaz toplumynyň hyzmatdaşlyk ugurlarynyň ähli ulgamlarynyň kämil düzümi dörediler. Nebiti gaýtadan işlemek, nebitgaz we himiýa senagatyny ösdürmek bu ulgamyň ileri tutulýan ugurlary bolar. Öňde durýan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi ýurdumyzyň içeri syýasatynyň esasy ugruna öwrüler.

Mähriban Watanymyzyň gülläp ösmeginiň, halkymyzyň bagtly we abadan durmuşynyň bähbidine gönükdirilen işler, aýratyn-da, dürli maksatly binalaryň gurluşygy boýunça ägirt uly çäreler amala aşyrylar. Dalaşgär öňde durýan möhüm wezipelerden ugur almak bilen, hemme welaýatlarda ähli amatlyklary özünde jemleýän täze obalaryň, şäherçeleriň we ýaşaýyş jaý toplumlarynyň gurluşygynyň işjeň dowam etdiriljekdigini belledi. Şeýle hem ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketi we sport sazlaşykly ösdüriler.

Duşuşygyň dowamynda R.Durdyýew saýlawçylaryň Aşgabady mundan beýläk-de ösdürmek boýunça anyk meýilnamalar bilen baglanyşykly sowallaryna jogap berdi. Hususan-da, nebithimiýa senagatyny, oba hojalyk toplumyny, milli ykdysadyýetimiziň başga-da birnäçe pudaklaryny ösdürmek boýunça pikir alyşmalar boldy. Bu ýerde çykyş edenler isleg-arzuwlaryny aýdyp, Türkmenistanyň daşary syýasatynyň, giň möçberli maýa goýum taslamalaryny we maksatnamalaryny durmuşa geçirmek işleriniň dowam etdirilmelidigi barada aýtdylar.

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär duşuşyga gatnaşyjylara tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, mähriban Watanymyza wepaly gulluk etmekdigine, halkymyzyň abadançylyk derejesiniň ýokarlanmagy ugrunda ähli tagallasyny gaýgyrmajakdygyna ýene bir gezek ynandyrdy.

18 Maý
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça dalaşgärleri bellige almak möwsümi başlandy

Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda geçiriljek  saýlawlar boýunça syýasy partiýalar we raýatlar toparlary tarapyndan hödürlenen dalaş...

17 Maý
Türkmenistan — Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasy: netijeli hyzmatdaşlyk pugtalandyrylýar

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 15-16-njy maýynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Russiýa Federasiýasynyň Tatarysta...

16 Maý
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça degişli saýlaw okruglarynyň çäklerinde döredilen saýlaw uçastoklarynyň belgileri, merkezleri we araçäkleri barada maglumat

1-NJI «GARAŞSYZLYK» SAÝLAW OKRUGY BOÝUNÇA   1-nji saýlaw uçastogy Merkezi: Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti. Araçägi: Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň Görogly köçesi bilen k...

15 Maý
Saýlawlara taýýarlyk: okuw maslahaty geçirildi

Mälim bolşy ýaly, Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine 2024...

10 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti Ýeňiş güni mynasybetli Moskwada geçirilen dabaralara gatnaşdy

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 8-9-njy maýynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Russiýa Federasiýasyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz Prezident Wlad...

08 Maý
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça dalaşgärleri hödürlemek möwsümi başlandy

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi topary öz ýakynda geçiren mejlisinde Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetda...

02 Maý
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça degişli saýlaw okruglarynyň belgileri, atlary, merkezleri we araçäkleri barada maglumat.

1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy  Merkezi: Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty Araçäkleri: Berkararlyk etrabynyň Gurbansoltan eje şaýolunyň S.Türkmenbaşy şa...

25 Apr
Saýlaw möwsümi yglan edildi

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň 2024-nji ýylyň 20-nji aprelinde çykaran karary esasynda, Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýu...