TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

30 Ýan

Lebap welaýatynyň saýlawçylarynyň Serdar Jelilow bilen duşuşygy boldy

Şu gün Türkmenabat şäheriniň häkimliginde Lebap welaýatynyň saýlawçylarynyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär – Ahal welaýatynyň ykdysadyýet we ösüş müdiriýetiniň başlygy Serdar Jelilow bilen duşuşygy boldy. Onuň saýlawlaryň öüňsyrasyndaky maksatnamasy bilen tanyşmak üçin ubu ýere ýerli häkimiýet düzüminiň ýolbaşçylary, edaralaryň we kärhanalaryň işgärleri, daýhan birleşikleriň zähmetkeşleri, jemgyýetçilik guramalaryň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri we hormatly ýaşulular, ýaşlar ýygnandylar.

S.Jelilowyň ynanylan wekili ony zähmetsöýer, özüne tabşyrylan işi ýerine ýetirmäge çynlakaý çemeleşýän jogapkärli adam hökmünde häsiýetlendirdi. Onuň şu häsiýetleri raýatlaryň teklipçi toparynyň ony döwlet Baştutany wezipesine dalaşgärlige hödürlemegine getirdi.

Soňra Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgäriň özi söz aldy. Ýygnananlar bilen salamlaşyp, ol ýurdumyzyň mundan beýläk ösüşine öz garaýyşyny beýan etdi hem-de onuň dünýäniň dürli döwletleri we halkara guramalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ugruny dowam etmäge, parahatçylygy we ýurtda durnuklylygy berkitmäge, ähli pudaklary ösdürmegiň hasabyna milli ykdysadyýeti pugtalandyrmaga, ilatyň ýaşaýyş- durmuş şertlerini gowulandyrmaga we durmuş taýdan goraglylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilendigini mälim etdi.

Bellenilişi ýaly, ilatyň iş üpjünçiliginiň meseleleri hemişe üns merkezinde bolar. Şunuň bilen baglylykda, sebitlerde durmuş we önümçilik maksatly desgalar işe giriziler, täze iş orunlary dörediler, kiçi we orta telekeçilige goldaw berler.

Türkmenistanda öndürilýän önümleriň eksport möçberini artdyrmak boýunça döwlet maksatnamasynyň çäklerinde nebit, tebigy gaz we elektroenergiýadan başga hem daşary ýurtlara ýurdumyzyň himiýa we dokma senagatynyň, oba hojalyk pudagynyň ýokary hilli önümlerini ibermegi artdyrmak boýunça işler güýçli depginde alnyp barlar.

Ýangyç-energetika, ulag-aragatnaşyk, obasenagat toplumlaryny, bilimi we ylmy ösdürmäge aýratyn ähmiýet berler. Ilatyň saglygyny goramagyň we köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketlerini ösdürmegiň meseleleri hemişe üns merkezinde bolar.

Üns berip diňlänleri üçin ýygnananlara hoşallyk bildirip, S.Jelilow özüniň ýokary döwlet wezipesine saýlanan halatynda ähli gujur-gaýratyny, bilimini we tejribesini Watanymyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegi, halkymyzyň bagtly durmuşy we döredijilikli zähmet çekmegi, döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň netijeli peýdalanylmagy üçin ähli gujur-gaýratyny gaýgyrmajakdygyna ýygnananlary ynandyrdy.

18 Apr
Ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasy boldy

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 17-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mary  welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Ol ýerde Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň  gatnaşmagynda ýurdumy...

15 Apr
Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy bilen Saýlaw ulgamyndaky gatnaşyklaryň geljegi nazarlaýan täze ugurlary

Mälim bolşy ýaly, 2024-nji ýylyň 12-nji aprelinde Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmeni...

11 Apr
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň gadymdan gelýän demokratik ýörelgeleri üstünlikli dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýo...

08 Apr
Türkmen — täjik gatnaşyklarynyň geljegi nazarlaýan täze ugurlary

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 4-5-nji aprelinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Täjigistan Respublikasyna Prezide...

28 Mart
Änew — türki dünýäsiniň medeni paýtagty

Bilşimiz ýaly, 26-njy martda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegi bilen bagly geçiriljek çärelere badalga bermek dabarasy «Nowruz ýaýlasyndaky» «Türkm...

25 Mart
BMG-den gelen hoş habar

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 23-nji martynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimize Bir...

19 Mart
Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklary ösdürilýär

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 15-17-nji martynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyny...

19 Mart
Saýlaw ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň wekilleri 2024-nji ýylyň 15-17-nji martynda geçirilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň saýlawlaryna Garaşsyz Döwletle...