TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

30 Ýan

Lebap welaýatynyň saýlawçylarynyň Serdar Jelilow bilen duşuşygy boldy

Şu gün Türkmenabat şäheriniň häkimliginde Lebap welaýatynyň saýlawçylarynyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär – Ahal welaýatynyň ykdysadyýet we ösüş müdiriýetiniň başlygy Serdar Jelilow bilen duşuşygy boldy. Onuň saýlawlaryň öüňsyrasyndaky maksatnamasy bilen tanyşmak üçin ubu ýere ýerli häkimiýet düzüminiň ýolbaşçylary, edaralaryň we kärhanalaryň işgärleri, daýhan birleşikleriň zähmetkeşleri, jemgyýetçilik guramalaryň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri we hormatly ýaşulular, ýaşlar ýygnandylar.

S.Jelilowyň ynanylan wekili ony zähmetsöýer, özüne tabşyrylan işi ýerine ýetirmäge çynlakaý çemeleşýän jogapkärli adam hökmünde häsiýetlendirdi. Onuň şu häsiýetleri raýatlaryň teklipçi toparynyň ony döwlet Baştutany wezipesine dalaşgärlige hödürlemegine getirdi.

Soňra Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgäriň özi söz aldy. Ýygnananlar bilen salamlaşyp, ol ýurdumyzyň mundan beýläk ösüşine öz garaýyşyny beýan etdi hem-de onuň dünýäniň dürli döwletleri we halkara guramalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ugruny dowam etmäge, parahatçylygy we ýurtda durnuklylygy berkitmäge, ähli pudaklary ösdürmegiň hasabyna milli ykdysadyýeti pugtalandyrmaga, ilatyň ýaşaýyş- durmuş şertlerini gowulandyrmaga we durmuş taýdan goraglylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilendigini mälim etdi.

Bellenilişi ýaly, ilatyň iş üpjünçiliginiň meseleleri hemişe üns merkezinde bolar. Şunuň bilen baglylykda, sebitlerde durmuş we önümçilik maksatly desgalar işe giriziler, täze iş orunlary dörediler, kiçi we orta telekeçilige goldaw berler.

Türkmenistanda öndürilýän önümleriň eksport möçberini artdyrmak boýunça döwlet maksatnamasynyň çäklerinde nebit, tebigy gaz we elektroenergiýadan başga hem daşary ýurtlara ýurdumyzyň himiýa we dokma senagatynyň, oba hojalyk pudagynyň ýokary hilli önümlerini ibermegi artdyrmak boýunça işler güýçli depginde alnyp barlar.

Ýangyç-energetika, ulag-aragatnaşyk, obasenagat toplumlaryny, bilimi we ylmy ösdürmäge aýratyn ähmiýet berler. Ilatyň saglygyny goramagyň we köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketlerini ösdürmegiň meseleleri hemişe üns merkezinde bolar.

Üns berip diňlänleri üçin ýygnananlara hoşallyk bildirip, S.Jelilow özüniň ýokary döwlet wezipesine saýlanan halatynda ähli gujur-gaýratyny, bilimini we tejribesini Watanymyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegi, halkymyzyň bagtly durmuşy we döredijilikli zähmet çekmegi, döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň netijeli peýdalanylmagy üçin ähli gujur-gaýratyny gaýgyrmajakdygyna ýygnananlary ynandyrdy.

22 Sent
Türkmenistan—BMG: netijeli gatnaşyklar ösdürilýär

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 17-20-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz ol ýerde Birleşen Milletl...

21 Sent
Dünýä türkmenleriniň nobatdaky maslahaty

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary esasynda, Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen ýylyň her bir güni toýlara, möhüm ähmiýeti b...

19 Sent
Umumy geljegiň bähbidine gatnaşyklaryň täze sahypas

Bilşimiz ýaly, 2023-nji ýy­lyň 14-15-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň çakylygy boýunça, Duşenbe...

23 Awg
Paýhas kerweniniň dowamaty – beýik şahyryň sarpasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň pähim-paýhas eleginden süzüp ýazýan çuňňur many-mazmuna eýe bolan kitaplarydyr...

22 Awg
Ýaşlar syýasatynyň üstünligi

Hormatly Prezidentimiziň, Arkadagly Serdarymyzyň, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň  saýasynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy d...

31 Iýul
Saýlanylan geňeş agzalaryna şahsyýetnama gowşuryldy

2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçirilen Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlary köppartiýalylyk, bäsleşik, açyklyk, aýanlyk, demokratik ýörelgeler es...

27 Iýul
2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçirilen saýlawlarda Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalygyna saýlanylanlaryň sanawy

1-nji saýlaw okrugy Muhammetseýidow Gurbangeldi – «Wozroždeniýe» önümçilik birleşigi paýdarlar jemgyýetiniň Türkmenistandaky şahamçasynyň gorag bölüminiň goragçysy, Arkadag şäheriniň Kärizek etraby...

25 Iýul
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi

2023-nji ýylyň 25-nji iýulynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça  merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Mejlisiň gün tertibine Arkadag şäheriniň saýlaw toparynyň ýolbaşçysynyň...