TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

30 Ýan

Balkan welaýatynyň salýawçylarynyň Durdygylyç Orazow bilen duşuşygy geçirildi

Şu gün Serdar şäherinde Balkan welaýatynyň saýlawçylarynyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär --Agrar partiýanyň Mary welaýat komitetiniň başlygy Durdygylyç Orazow bilen duşuşygy boldy. Şäheriň medeniýet öýünde geçen duşuşyga ýerli dolandyryş düzümleriniň ýolbaşçylary, kärhanalaryň we daýhan birleşikleriň zähmetkeşleri, hormatly ýaşulular, jemgyýetçilik guramalarynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Agrar partiýadan hödürlenen dalaşgäriň ynanylan wekili ýygnananlary D.Orazowyň terjimehalyndaky esasy pursatlar bilen tanyşdyrdy. Onuň oba hojalyk ulgamynda uly iş tejribesi, guramaçylyk ukyby, şeýle hem adalatly hem-de ak ýürekli adam hökmünde hormata mynasyp şahsy häsiýetleri bellendi.

Soňra ýurduň Prezidenti wezipesine dalaşgäriň özüne söz berildi. Ol özüniň saýlawyň öňüsyrasyndaky maksatnamasynyň esasy ugurlaryny beýan etdi. D.Orazowyň belleýşi ýaly, biziň Watanymyz gysga möhletlerde ykdysadyýetde, saglygy goraýyşda, durmuş we beýleki ulgamlarda ägirt uly üstünliklere eýe boldy, onuň halkara abraýy örän ýokarlandy. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň her bir raýaty “Döwlet adam üçindir!” diýen ajaýyp şygaryň iş ýüzünde hereket edýänligine aýdyň göz ýetirdi.

Häzirki wagtda obasenagat toplumyny hemmetaraplaýyn ösdürmek, hususy ulgama goldaw bermek, welaýatlaryň senagatlaşdyrylmagyny tizleşdirmek, senagaty diwersifikasiýalaşdyrmak möhüm strategiki wezipeler bolup durýar. Bularyň hemmesi Türkmenistanyň ykdysady kuwwatyny mundan beýläk hem pugtalandyrmaga, halkyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmaga ýardam eder.

Aýdylanlary jemlemek bilen, D.Orazow özüniň saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasynyň käbir ýagdaýlaryny düşündirdi. Hususan-da, oba hojalygynyň gün tertibinde oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, ýeri gurplandyrmak, bagbançylyk, miwe we bakja önümlerini öndürýän täze hojalyklary döretmek, daýhan birleşiklere we ekerançylara özbaşdak maşyn-traktor parklaryny döretmäge kömek bermek we beýlekiler bellendi.

Ýygnananlaryň sowallaryna jogap berip, dalaşgär suwy rejeli peýdalanmagyň, ýurdumyzyň ilatly ýerlerini suw bilen üpjün etmegi gowulandyrmagyň meselelerine aýratyn üns berdi. Şeýle hem ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak boýunça toplumlaýyn işleri dowam etmegiň, täze iş orunlaryny döretmegiň zerurlygy nygtaldy.

Ýurdumyzyň iň täze taryhynyň ýazylýan eýýamynda mähriban Watanymyzyň we halkymyzyň abadançylygynyň bähbidine her bir raýatyň, şol sanda meniň özümiň hem ýurdumyzyň syýasy, ykdysady we medeni taýdan öňe gitmegi, onuň halkara derejesinde abraýynyň we şöhratynyň artmagy üçin güýç-gaýratymyzy gaýgyrmazlygymyz gerek diýip, D.Orazow belledi.

15 Apr
Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy bilen Saýlaw ulgamyndaky gatnaşyklaryň geljegi nazarlaýan täze ugurlary

Mälim bolşy ýaly, 2024-nji ýylyň 12-nji aprelinde Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmeni...

11 Apr
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň gadymdan gelýän demokratik ýörelgeleri üstünlikli dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýo...

08 Apr
Türkmen — täjik gatnaşyklarynyň geljegi nazarlaýan täze ugurlary

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 4-5-nji aprelinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Täjigistan Respublikasyna Prezide...

28 Mart
Änew — türki dünýäsiniň medeni paýtagty

Bilşimiz ýaly, 26-njy martda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegi bilen bagly geçiriljek çärelere badalga bermek dabarasy «Nowruz ýaýlasyndaky» «Türkm...

25 Mart
BMG-den gelen hoş habar

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 23-nji martynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimize Bir...

19 Mart
Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklary ösdürilýär

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 15-17-nji martynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyny...

19 Mart
Saýlaw ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň wekilleri 2024-nji ýylyň 15-17-nji martynda geçirilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň saýlawlaryna Garaşsyz Döwletle...

14 Mart
Ýurdumyzda senagat kärhanasy ulanmaga berildi

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 13-nji martynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow eziz Diýarymyzyň Gündogar sebti bolan lebap welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz ýur...