TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Maksat Annanepesow Lebap welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Şu gün Lebap welaýatynyň S.Seýdi adyndaky döwlet drama teatrynda ýokary döwlet wezipesine dalaşgär, Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary M.Annanepesowyň saýlawçylar bilen duşuşygy b...

https://saylav.gov.tm/tk/news/45
Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Jumanazar Annaýew Daşoguzda saýlawçylar bilen duşuşdy

Şu gün Daşoguzda ýokary döwlet wezipesine dalaşgär, Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Jumanazar Annaýew bilen saýlawçylaryň duşuşygy boldy. N.Andalyp adyndaky Döwlet sazly-drama teatryna sebiti...

https://saylav.gov.tm/tk/news/44
Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Bekmyrat Atalyýew Balkan welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Şu gün Balkanabatda döwlet Baştutanynyň wezipesine dalaşgär, Mejlisiň deputaty, “Rysgal” Paýdarlar-täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Bekmyrat Atalyýewiň saýlawçylar bilen duşuşygy boldy. Ol Sa...

https://saylav.gov.tm/tk/news/43
Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Ramazan Durdyýewiň Ahal welaýatyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Şu gün Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär, Mejlisiň deputaty, Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň direktory Ramazan Durdyýewiň saýl...

https://saylav.gov.tm/tk/news/42
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça saýlaw býulleteniniň ýazgysy tassyklanyldy

Köp partiýalylyk şertlerinde geçiriljek, 2017-nji ýylyň taryhy wakasyna öwrüljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna görülýän taýýarlyk işleriniň çäklerinde birnäçe guramaçylyk işleri alnyp bary...

https://saylav.gov.tm/tk/news/41
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgärleri bellige almak möwsümi tamamlandy

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 48-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgärleri Merkezi saýlaw topary bellige alýar. Dalaşgärleri bellige almak saýlawlara elli gün galanda ba...

https://saylav.gov.tm/tk/news/40
Saýlawçylaryň dykgatyna!

Türkmenistanyň Merkezi saýlaw topary ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklarynyň geçirilýändigini hab...

https://saylav.gov.tm/tk/news/35
Türkmenistanyň Prezidenti Balkan welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparynyň barşynda Garabogazda karbamid öndürjek zawodyň, Gyýanlyda gazhimiýa toplumynyň, Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz menz...

https://saylav.gov.tm/tk/news/39
Dalaşgär Bekmyrat Atalyýew Ahal welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Ahal welaýatynda bolan saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär – Mejlisiň deputaty, “Rysgal” paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Bekmyrat Atalyýew bilen bolan duşuş...

https://saylav.gov.tm/tk/news/38
Jumanazar Annaýew Balkan welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Türkmenbaşyda Balkan welaýatynyň saýlawçylarynyň döwlet baştutany wezipesine dalaşgär, Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Jumanazar Annaýew bilen duşuşygy boldy. Duşuşyk Türkmenbaşydaky nebiti gaýt...

https://saylav.gov.tm/tk/news/37