TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça sagat 13-e çenli saýlawçylaryň 74,52% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 75,19%, Balkan welaýatynda 76,61%, Daşoguz welaýatynda 66...

http://saylav.gov.tm/tk/news/116
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça sagat 11-e çenli saýlawçylaryň 51,45% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 58,77%, Balkan welaýatynda 51,52%, Daşoguz welaýatynda 52...

http://saylav.gov.tm/tk/news/115
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça sagat 9-a çenli saýlawçylaryň 25,50% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 24,97%, Balkan welaýatynda 29,54%, Daşoguz welaýatynda 26,...

http://saylav.gov.tm/tk/news/114
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça ses bermek başlandy!

2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda saýlaw uçastoklarynyň 2587-siniň hemmesinde sagat 7-de ses bermek başlandy we 19-da tamamlanýar. Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça saýlawçylaryň jemi...

http://saylav.gov.tm/tk/news/113
Merkezi saýlaw toparynda GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy—Ýerine ýetiriji sekretary bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna syn etmek boýunça GDA-nyň toparynyň ýolbaşçysy hökmünde Aşgabada gelen Garaşsyz...

http://saylav.gov.tm/tk/news/112
GDA-nyň Synçylar topary: saýlaw möwsümi açyk bäsdeşlik ruhunda we ýokary guramaçylyk derejesinde geçýär

Türkmenistanyň Mejlisi 2016-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna, şeýle hem Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 4-nji maddasyna laýyklykda kabul eden karary bile...

http://saylav.gov.tm/tk/news/111
Dalaşgärler saýlawlara taýýarlyk görmek möwsüminiň çäklerinde ähli welaýatlaryň we paýtagtymyzyň saýlawçylary bilen duşuşyklary geçirdiler

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärler saýlawçylar bilen geçiren duşuşyklarynyň çäklerinde ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyzda boldular, saýlawçylary saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksat...

http://saylav.gov.tm/tk/news/110
Dalaşgär Durdygylyç Orazowyň paýtagtymyzyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Şu gün paýtagtymyzdaky “Mekan” köşgünde saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär – Agrar partiýanyň Mary welaýat komitetiniň başlygy Durdygylyç Orazow bilen duşuşygy geçirildi. Duşu...

http://saylav.gov.tm/tk/news/109
Maryda saýlawçylaryň dalaşgär Durdygylyç Orazow bilen duşuşygy boldy

Maryda ýokary döwlet wezipesine dalaşgär-Agrar partiýanyň Mary welaýat komitetiniň başlygy Durdygylyç Orazow bilen saýlawçylaryň duşuşygy boldy. M.Kemine adyndaky döwlet drama teatryna sebitiň jemg...

http://saylav.gov.tm/tk/news/108
Saýlawçylaryň dykgatyna!

Türkmenistanyň Merkezi saýlaw topary Aşgabat şäher häkimliginiň «Mekan» köşginde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Durdygylyç Orazowyň saýlawçylar bilen duşuşygynyň geçirilýändigini habar...

http://saylav.gov.tm/tk/news/106