TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

Saýlawçylaryň dykgatyna!

Türkmenistanyň Merkezi saýlaw topary Aşgabat şäher häkimliginiň «Mekan» köşginde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Annanepesow Maksat Kowusowiçiň saýlawçylar bilen duşuşygynyň geçirilýändi...

http://saylav.gov.tm/tk/news/47
Maksat Annanepesow Mary welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Mary, M.Kemine adyndaky Döwlet drama teatrynda Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine dalaşgär, Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary Maksat Annanepesowyň saýlawçylar bilen duşuşygy...

http://saylav.gov.tm/tk/news/48
Türkmenabatda saýlawçylar dalaşgär Jumanazar Annaýew bilen duşuşdylar

Türkmenabatda Lebap welaýatynyň saýlawçylarynyňýokary döwlet wezipesine raýatlaryň teklipçiler topary tarapyndan görkezilen dalaşgär, Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Jumanazar Annaýew bilen duşu...

http://saylav.gov.tm/tk/news/49
Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Bekmmyrat Atalyýewiň Daşoguz welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşygy geçirildi

Daşoguzda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär – “Rysgal” Paýdarlar-täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy, Mejlisiň deputaty Bekmyrat Atalyýewiň saýlawçylar bilen duşuşygy geçirildi. N...

http://saylav.gov.tm/tk/news/50
Türkmenbaşyda Ramazan Durdyýew saýlawçylar bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär – Mejlisiň deputaty, Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň direktory Ramazan Durdyýewiň saýlawçylar bilen duşuşygy geçirildi. Türkmenbaşydaky nebiti...

http://saylav.gov.tm/tk/news/51
Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Meretdurdy Gurbanowyň Ahal welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşygy geçirildi

Änew şäheriniň Medeniýet öýünde saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär – Daşoguz welaýatynyň häkiminiň orunbasary Meretdurdy Gurbanow bilen duşuşygy geçirildi, oňa welaýatyň jemgy...

http://saylav.gov.tm/tk/news/52
Saýlawçylaryň dykgatyna!

Türkmenistanyň Merkezi saýlaw topary ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklarynyň geçirilýändigini hab...

http://saylav.gov.tm/tk/news/46
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça saýlaw býulleteniniň ýazgysy tassyklanyldy

Köp partiýalylyk şertlerinde geçiriljek, 2017-nji ýylyň taryhy wakasyna öwrüljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna görülýän taýýarlyk işleriniň çäklerinde birnäçe guramaçylyk işleri alnyp bary...

http://saylav.gov.tm/tk/news/41
Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Ramazan Durdyýewiň Ahal welaýatyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Şu gün Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär, Mejlisiň deputaty, Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň direktory Ramazan Durdyýewiň saýl...

http://saylav.gov.tm/tk/news/42
Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Bekmyrat Atalyýew Balkan welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Şu gün Balkanabatda döwlet Baştutanynyň wezipesine dalaşgär, Mejlisiň deputaty, “Rysgal” Paýdarlar-täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Bekmyrat Atalyýewiň saýlawçylar bilen duşuşygy boldy. Ol Sa...

http://saylav.gov.tm/tk/news/43