TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça ses bermek tamamlandy

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça sagat 19-a çenli saýlawçylaryň 97,27% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 97,25%, Balkan welaýatynda 96,51%, Daşoguz welaýatynda 98...

http://saylav.gov.tm/tk/news/119
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça sagat 17-ä çenli saýlawçylaryň 94,17% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 96,64%, Balkan welaýatynda 94,92%, Daşoguz welaýatynda 91...

http://saylav.gov.tm/tk/news/118
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça sagat 15-e çenli saýlawçylaryň 86,93% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 93,65%, Balkan welaýatynda 87,31%, Daşoguz welaýatynda 80...

http://saylav.gov.tm/tk/news/117
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça sagat 13-e çenli saýlawçylaryň 74,52% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 75,19%, Balkan welaýatynda 76,61%, Daşoguz welaýatynda 66...

http://saylav.gov.tm/tk/news/116
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça sagat 11-e çenli saýlawçylaryň 51,45% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 58,77%, Balkan welaýatynda 51,52%, Daşoguz welaýatynda 52...

http://saylav.gov.tm/tk/news/115
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça sagat 9-a çenli saýlawçylaryň 25,50% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 24,97%, Balkan welaýatynda 29,54%, Daşoguz welaýatynda 26,...

http://saylav.gov.tm/tk/news/114
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça ses bermek başlandy!

2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda saýlaw uçastoklarynyň 2587-siniň hemmesinde sagat 7-de ses bermek başlandy we 19-da tamamlanýar. Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça saýlawçylaryň jemi...

http://saylav.gov.tm/tk/news/113
Merkezi saýlaw toparynda GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy—Ýerine ýetiriji sekretary bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna syn etmek boýunça GDA-nyň toparynyň ýolbaşçysy hökmünde Aşgabada gelen Garaşsyz...

http://saylav.gov.tm/tk/news/112
GDA-nyň Synçylar topary: saýlaw möwsümi açyk bäsdeşlik ruhunda we ýokary guramaçylyk derejesinde geçýär

Türkmenistanyň Mejlisi 2016-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna, şeýle hem Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 4-nji maddasyna laýyklykda kabul eden karary bile...

http://saylav.gov.tm/tk/news/111
Dalaşgärler saýlawlara taýýarlyk görmek möwsüminiň çäklerinde ähli welaýatlaryň we paýtagtymyzyň saýlawçylary bilen duşuşyklary geçirdiler

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärler saýlawçylar bilen geçiren duşuşyklarynyň çäklerinde ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyzda boldular, saýlawçylary saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksat...

http://saylav.gov.tm/tk/news/110