TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Jumanazar Annaýew Daşoguzda saýlawçylar bilen duşuşdy

Şu gün Daşoguzda ýokary döwlet wezipesine dalaşgär, Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Jumanazar Annaýew bilen saýlawçylaryň duşuşygy boldy. N.Andalyp adyndaky Döwlet sazly-drama teatryna sebiti...

http://saylav.gov.tm/tk/news/44
Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Maksat Annanepesow Lebap welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Şu gün Lebap welaýatynyň S.Seýdi adyndaky döwlet drama teatrynda ýokary döwlet wezipesine dalaşgär, Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary M.Annanepesowyň saýlawçylar bilen duşuşygy b...

http://saylav.gov.tm/tk/news/45
Saýlawçylaryň dykgatyna!

Türkmenistanyň Merkezi saýlaw topary ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklarynyň geçirilýändigini hab...

http://saylav.gov.tm/tk/news/35
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgärleri bellige almak möwsümi tamamlandy

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 48-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgärleri Merkezi saýlaw topary bellige alýar. Dalaşgärleri bellige almak saýlawlara elli gün galanda ba...

http://saylav.gov.tm/tk/news/40
Dalaşgär Maksat Annanepesow Daşoguzda saýlawçylar bilen duşuşyk geçirlidi

Daşoguz welaýatynyň merkezinde ýerleşýän N.Andalyp adyndaky döwlet drama teatrynda sebitiň jemgyýetçiliginiň, hormatly ýaşulularyň, edaralaryň we kärhanalaryň işgärleriniň, köpçülikleýin habar beriş s...

http://saylav.gov.tm/tk/news/36
Jumanazar Annaýew Balkan welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Türkmenbaşyda Balkan welaýatynyň saýlawçylarynyň döwlet baştutany wezipesine dalaşgär, Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Jumanazar Annaýew bilen duşuşygy boldy. Duşuşyk Türkmenbaşydaky nebiti gaýt...

http://saylav.gov.tm/tk/news/37
Dalaşgär Bekmyrat Atalyýew Ahal welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Ahal welaýatynda bolan saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär – Mejlisiň deputaty, “Rysgal” paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Bekmyrat Atalyýew bilen bolan duşuş...

http://saylav.gov.tm/tk/news/38
Türkmenistanyň Prezidenti Balkan welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparynyň barşynda Garabogazda karbamid öndürjek zawodyň, Gyýanlyda gazhimiýa toplumynyň, Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz menz...

http://saylav.gov.tm/tk/news/39
Saýlawçylaryň dykgatyna!

Türkmenistanyň Merkezi saýlaw topary ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklarynyň geçirilýändigini hab...

http://saylav.gov.tm/tk/news/29
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgärleri hödürlemek möwsümi tamamlandy

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 44-nji maddasyna laýyklykda, Dalaşgärleri hödürlemek saýlawlara altmyş gün galanda başlanyp, otuz gün galanda tamamlanýar. Şeýlelikde, 2017-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda...

http://saylav.gov.tm/tk/news/30